راهنمای پسوند ها

پسوند های مجاز به همراه محدودیت حجم...

کاربران
 • پسوند:   gif   — حجم:   500 KB
 • پسوند:   png   — حجم:   500 KB
 • پسوند:   jpg   — حجم:   500 KB
 • پسوند:   jpeg   — حجم:   500 KB
ناظم
 • پسوند:   gif   — حجم:   500 KB
 • پسوند:   png   — حجم:   500 KB
 • پسوند:   jpg   — حجم:   500 KB
 • پسوند:   jpeg   — حجم:   500 KB
مدیر ارشد
 • پسوند:   gif   — حجم:   500 KB
 • پسوند:   png   — حجم:   500 KB
 • پسوند:   jpg   — حجم:   500 KB
 • پسوند:   jpeg   — حجم:   500 KB
سر پرست
 • پسوند:   gif   — حجم:   500 KB
 • پسوند:   png   — حجم:   500 KB
 • پسوند:   jpg   — حجم:   500 KB
 • پسوند:   jpeg   — حجم:   500 KB
مدیر بخش
 • پسوند:   gif   — حجم:   500 KB
 • پسوند:   png   — حجم:   500 KB
 • پسوند:   jpg   — حجم:   500 KB
 • پسوند:   jpeg   — حجم:   500 KB
کاربر فعال
 • پسوند:   jpeg   — حجم:   500 KB
 • پسوند:   jpg   — حجم:   500 KB
 • پسوند:   png   — حجم:   500 KB
 • پسوند:   gif   — حجم:   500 KB
کاربر حرفه ای
 • پسوند:   jpg   — حجم:   500 KB
 • پسوند:   png   — حجم:   500 KB
 • پسوند:   gif   — حجم:   500 KB
 • پسوند:   jpeg   — حجم:   500 KB
افتخاری
 • پسوند:   jpeg   — حجم:   500 KB
 • پسوند:   jpg   — حجم:   500 KB
 • پسوند:   png   — حجم:   500 KB
 • پسوند:   gif   — حجم:   500 KB
queue